Menu Close

Tag: Self declaration form for driving license punjab

ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ – Self Declaration Form for Driving License Punjab

ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਮੈ __________________________________________________ ਪੁੱਤਰ /ਪੁੱਤਰੀ __________________________________________ ਵਾਸੀ ________________________________________________ ____________________________________________________ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਹਾਂ :- ਇਹ…